fbpx

Tietosuojaseloste

Metsätyö Oy:n (jäljempänä ”Yhtiö” tai ”Rekisterinpitäjä”) tietosuojaseloste. Laadittu 25.5.2018.
Asiakkaan ja yhteistyökumppanin yksityisyyden suojaaminen on Yhtiön toiminnan perusta. Tämän
tietosuojaselosteen tarkoituksena on muun muassa kertoa, minkälaista tietoa Yhtiö asiakas- ja
markkinointitarkoituksessa kerää, mitä varten tietoa kerätään, mistä tietoja kerätään, mitkä ovat rekisteröidyn oikeudet, sekä muita tärkeitä asioita liittyen Yhtiön suorittamaan henkilötietojen käsittelyyn.

1 REKISTERINPITÄJÄ

Metsätyö Oy, 0736223-1
PL 36, 40351 Jyväskylä
puh. 014 338 8700
info@metsatyo.fi

2 REKISTERISTÄ VASTAAVA YHTEYSHENKILÖ

Johanna Iltola
puh. 040 153 47 92
johanna.iltola@metsatyo.fi

3 REKISTERIN NIMI

Metsätyö Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri.

4 OIKEUSPERUSTE JA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Henkilötietoja käsitellään kaiken sääntelyn edellyttämällä tavalla sopimukseen perustuvan asiakassuhteen
tai muun asiallisen yhteyden (rekisterinpitäjän oikeutettu etu) perusteella tai rekisteröidyn suostumuksella.

Rekisteröidyn henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on Yhtiön palveluihin liittyvien asiakas- tai
markkinointisuhteiden ylläpitäminen, hoitaminen, kehittäminen, analysointi, tilastointi sekä palveluiden ja
tuotteiden kehittäminen, markkinointi, tuottaminen, tarjoaminen tai muokkaaminen.

Rekisterinpitäjän suoramainontaan tai muuhun suoramarkkinointiin tai muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin sekä markkinoinnin kohdistamiseen.

5 REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

 • Rekisteriin voidaan tallentaa seuraavia tietoja:
 • Nimitiedot
 • Syntymäaika ja henkilötunnus
 • Työnantajayrityksen kaupparekisteri- ja perustamistiedot
 • Osoite- ja kotikuntatiedot
 • Puhelinnumero ja sähköpostiosoite
 • Pankkitilin numero
 • Asiakasluokka, -ryhmä ja asiakkuuden tila
 • Asiointikieli
 • Osto- ja maksuhistoria
 • Henkilöllisyyden tai oikeushenkilöllisyyden todentamisessa käytetyn asiakirjan nimi, numero tai muu
 • tunnistetieto ja myöntäjä, taikka käytetty menetelmä
 • Markkinoinnin kohdentamisessa käytettävät tunnisteet
 • Muut tunnistamisen kannalta tarpeelliset tiedot
 • IP-osoite
 • Suoramarkkinoinnin suostumukset ja kiellot
 • Rekisteröidyn itse ilmoittamat personoivat tiedot
 • Ryhmittelytiedot sekä muut analytiikan avulla johdetut tiedot
 • Tiedot ulkoisista tietolähteistä
 • Luotto- ja maksukykytiedot
 • Kyselyihin ja tutkimuksiin annetut tiedot sekä keskustelut
 • Palvelutapahtumien tiedot
 • Palautetiedot
 • Väärinkäytösten ehkäisyyn liittyvät tiedot
 • Laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot; sekä
 • Muut sopimukseen tai muuhun asialliseen yhteyteen liittyvät tiedot ja tiedot palveluiden käytöstä.

6 SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan pääsääntöisesti verkkolomakkeilla lähetetyistä viesteistä,
sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja
muista tilanteista, joissa henkilö suostuu luovuttamaan tietojaan tai joissa Yhtiö on oikeutettu saamaan
tietoja rekisteröidystä. Tietoja saadaan myös erilaisista kolmansien ylläpitämistä julkisista tai yksityisistä
rekistereistä ja tietolähteistä, kuten väestörekisteristä tai patentti- ja rekisterihallitukselta. Lisäksi Yhtiön
verkkosivujen liikennettä seurataan evästeiden avulla.

7 TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N
ULKOPUOLELLE

Yhtiö ei siirrä henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle ilman rekisteröidyn suostumusta.

8 REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan
asianmukaisesti ajanmukaisilla ja säännöllisesti päivitettävillä viruksentorjunta- ja palomuuriohjelmistoilla.

Digitaalisesti tallennetut ja käsiteltävät tiedot ovat tietokannoissa, jotka ovat palomuurein, salasanoin sekä muiden tarpeellisten teknisten keinojen avulla suojattuja. Paperimuodossa olevat tiedostot säilytetään lukituissa tiloissa tai kassakaapissa.

Kaikkia tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti, varovaisuuden periaatetta noudattaen ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Työntekijöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin Yhtiöllä on siihen lakiin perustuva velvollisuus, tai pääsääntöisesti yhden vuoden ajan, tai niin kauan, kuin se on tarpeellista sen tarkoituksen kannalta, joita varten tiedot on kerätty tai joita varten niitä on muutoin käsitelty. Tarpeellisuus arvioidaan vuosittain jokaisen vuoden alussa. Aineettomat tiedot hävitetään tietoturvallisella tavalla ja fyysiset asiakirjat ynnä muu materiaali murskaamalla. Jos Yhtiön toiminta päättyy, kaikki kerätty tieto hävitetään lopullisesti.

9 TARKASTUSOIKEUS JA OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia
mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä tai korjaamista. Mikäli
henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti Rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa rekisteröidylle kuukauden kuluessa.

10 MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä. Niin ikään
rekisteröidyillä on muut Euroopan Unionin ja Suomen lainsäädännön mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa.

Kaikissa tapauksissa poistaminen ei ole mahdollista, jos Rekisterinpitäjän on säilytettävä tiettyjä henkilötietoja lakiin perustuvan velvollisuuden toteuttamiseksi. Rekisteröidyn pyynnöt koskien omia henkilötietojaan, kuten henkilötietojen korjaamista tai poistamista, tulee toimittaa kirjallisesti Rekisterinpitäjälle.

Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa rekisteröidylle kuukauden kuluessa. Halutessaan rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus Rekisterinpitäjän toiminnasta tietosuojavaltuutetulle tai muulle valvontaviranomaiselle.

Rekisterinpitäjä ohjeistaa pyydettäessä valituksen tekemisessä ja antaa tarpeellisia tietoja rekisteröidyn niin
pyytäessä. Suomessa tietosuoja-asioiden viranomaistoiminnasta vastaa tietosuojavaltuutettu
(www.tietosuoja.fi).